Kế hoạch Hội thi GV dạy giỏi và NV nuôi dưỡng giỏi cấp trường (2017 – 2018)

Tháng Mười 30, 2017 3:14 chiều

PHÒNG GD&ĐT NA RÌ
TRƯỜNG MẦM NON LẠNG SAN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 14/KH-MNLS Lạng San, ngày 18 tháng 10 năm 2017

KẾ HOẠCH
Tổ chức Hội thi Giáo viên dạy giỏi và Nhân viên nuôi dưỡng giỏi cấp trường Năm học 2017 – 2018

Căn cứ Thông tư 49/2011/TT-BGDĐT ngày 26/10/2011 của Bộ GD&ĐT về việc Ban hành Điều lệ Hội thi giáo viên dạy giỏi bậc mầm non;
Căn cứ Công văn số 493/PGDĐT-GDMN (08/09/2017) của Phòng GD Na Rì về việc Hướng dẫn thực hiện kế hoạch GDMN năm học 2017 – 2018;
Căn cứ Kế hoạch năm học 2017 – 2018 của trường Mầm non Lạng San;
Trường Mầm non Lạng San xây dựng Kế hoạch tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2017 – 2018 như sau:
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
1. Mục đích:
– Tạo điều kiện cho giáo viên gặp gỡ giao lưu, thể hiện năng lực, trao đổi học tập kinh nghiệm về công tác chăm sóc, giáo dục trẻ, khai thác, sử dụng sáng tạo, hiệu quả, phương tiện, đồ dùng, đồ chơi trong việc thực hiện Chương trình GDMN
– Đẩy mạnh các phong trào thi đua trong trường học, khuyến khích động viên, tạo cơ hội để giáo viên tự học và sáng tạo; tuyên dương, nhân rộng những điển hình trong hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, tạo động lực phát triển sự nghiệp giáo dục của nhà trường.
– Hội thi là một trong những căn cứ để đánh giá thực trạng đội ngũ, từ đó nhà trường xây dựng kế hoạch bồi dưỡng giáo viên nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên, đáp ứng yêu cầu đổi mới của giáo dục;
– Tạo điều kiện cho nhân viên nuôi dưỡng được phát huy khả năng chế biến và trình bày món ăn cho trẻ, đảm bảo ngon miệng, an toàn;
2. Yêu cầu
– Triển khai nội dung kế hoạch tổ chức hội thi đến toàn thể cán bộ quản lý và giáo viên, nhân viên nuôi dưỡng trong trường.
– Hội thi được tổ chức đảm bảo tính khách quan, trung thực, công bằng có tác dụng giáo dục, khuyến khích, động viên giáo viên học hỏi, trao đổi, phổ biến kinh nghiệm chăm sóc giáo dục trẻ.
– Hội thi được tổ chức theo các hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ được qui định trong Chương trình giáo dục mầm non, bám sát yêu cầu về kiến thức, kỹ năng thực hành chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non và các văn bản chỉ đạo của ngành.
II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC VÀ ĐỐI TƯỢNG DỰ THI
1. Nội dung, hình thức thi: Mỗi giáo viên dự thi phải thực hiện 2 bài thi
a. Kiểm tra năng lực: GV và NV làm một bài thi viết bằng hình thức trắc nghiệm và tự luận để kiểm tra năng lực hiểu biết một số kiến thức xã hội và chuyên môn.
b. Bài thi thực hành: Nội dung tổ chức hoạt động giáo dục trong chương trình giáo dục mầm non và chế biến món ăn cho trẻ;
– Mỗi giáo viên bốc thăm tổ chức 1 hoạt động chơi – tập (đối với giáo viên nhà trẻ), 1 hoạt động học (đối với giáo viên mẫu giáo)
– Nhân viên nuôi dưỡng thực hành chế biến 1 bữa chính và 1 bữa phụ cho nhóm 5 trẻ;
2. Số lượng, đối tượng dự thi:
– Đối tượng tham gia Hội thi là giáo viên và nhân viên nuôi dưỡng đang trực tiếp làm việc tại trường mầm non Lạng San.
– Số lượng: 11 giáo viên + 01 nhân viên tham gia dự thi.
3. Điều kiện tham gia Hội thi:
– Giáo viên tham gia Hội thi phải có ít nhất một sáng kiến kinh nghiệm hoặc đồ dùng, đồ chơi (có thuyết minh kèm theo). Do giáo viên tự sáng tạo có hướng dẫn sử dụng, được nhà trường nhận xét, đánh giá và xếp loại khá trở lên trong 2 năm học gần nhất năm tổ chức hội thi.
– Giáo viên tham gia dự thi phải đạt trình độ chuẩn đào tạo trở lên theo qui định; có phẩm chất đạo đức tốt; có năng lực chuyên môn và năng lực tổ chức, quản lý lớp học, được cha mẹ trẻ và đồng nghiệp đánh giá cao, được lãnh đạo nhà trường xác nhận.
– Nhân viên nuôi dưỡng có giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm, có thời gian làm việc tại trường từ 02 năm trở lên;
III. ĐÁNH GIÁ HỘI THI
1. Đánh giá các nội dung thi:
– Sáng kiến kinh nghiệm hoặc đồ dùng, đồ chơi (có thuyết minh kèm theo) do giáo viên tự sáng tạo có hướng dẫn sử dụng, được nhà trường nhận xét, đánh giá và xếp loại khá trở lên trong 2 năm học gần nhất năm tổ chức hội thi.
– Bài thi kiểm tra năng lực được đánh giá theo thang điểm 10, theo hướng dẫn chấm thi của ban đề thi. Bài thi do 2 giám khảo chấm độc lập.
– Bài thi thực hành tổ chức hoạt động giáo dục được đánh giá và cho điểm theo mẫu phiếu đánh giá tổ chức hoạt động học theo quy định hiện hành đối với cơ sở giáo dục mầm non. Mỗi bài thi do 2 giám khảo chấm độc lập.
2. Đánh giá kết quả của giáo viên dự thi:
Giáo viên đạt giáo viên dạy giỏi cấp trường phải đạt các yêu cầu sau:
a. Đảm bảo đủ điều kiện dự thi theo quy định tại khoản 2 Điều 7 của điều lệ Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp học mầm non (Ban hành kèm theo Thông tư số 49/2011/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 10 năm 2011 của Bộ Giáo dục và đào tạo)
b. Bài kiểm tra năng lực đạt từ 8 điểm trở lên.
c. Bài thi thực hành phải đạt loại giỏi
Nhân viên đạt giỏi phải đạt các yêu cầu sau:
a. Có đủ điều kiện dự thi theo yêu cầu trong kế hoạch này;
b. Bài kiểm tra năng lực đạt từ 8 điểm trở lên.
c. Bài thi thực hành phải đạt loại giỏi
IV. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC HỘI THI
1. Thời gian tổ chức hội thi
– Ngày 03/11/2017: Bốc thăm thời gian thi thực hành
– Ngày 10/11/2017: Tổ chức thi kiểm tra năng lực
– Từ ngày 13/11/2017 đến 17/11/2017: Tổ chức thi thực hành.
– Chiều ngày 17/11/2017: Tổng kết hội thi
2. Địa điểm thi: Tại khu trường chính trường MN Lạng San
Trên đây là kế hoạch Hội thi Giáo viên dạy giỏi và Nhân viên nuôi dưỡng giỏi cấp trường năm học 2017 – 2018 của trường mầm non Lạng San, yêu cầu các tổ chuyên môn, giáo viên, nhân viên nuôi dưỡng nhà trường thực hiện theo đúng kế hoạch nhà trường đã đề ra./.

Nơi nhận:
– BGH nhà trường;
– Lưu VT; PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Thị Phương Thảo