Tổ Chức

DANH SÁCH CBGVNV TRƯỜNG MẦM NON LẠNG SAN
Năm học 2017 – 2018

STT HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH DÂN TỘC NAM/NỮ QUÊ QUÁN NHIỆM VỤ ĐƯỢC GIAO TRÌNH ĐỘ CM NĂM VÀO NGÀNH

1 Nguyễn T Phương Thảo 28-02-87 Tày Nữ Yến Lạc Phó Hiệu trưởng Đại học T10/2008

2 Nông Thị Tuyền 05-12-77 Nùng Nữ Lương Thượng MG nhỡ bé Đại học T10/2006

3 Triệu Thị Dung 22-06-87 Nùng Nữ Lương Thành MGL(A)-TCMMG Đại học T10/2008

4 Lương Thị Hương 28-09-88 Tày Nữ Lương Thượng MG ghép BS Đại học T10/2010

5 Nguyễn Thị Hiệu 29-09-87 Tày Nữ Lương Thượng MG bé Trung cấp T1/2013

6 Nông Thị Thảo Nguyên 12-01-89 Tày Nữ Ngân Sơn MGN (A) Trung cấp T1/2013

7 Nguyễn Thị Hà 18-09-89 Tày Nữ Kim Hỷ NT 24-36 Cao đẳng T1/2013

8 Đàm Thị Nương 16-08-90 Tày Nữ Lạng San NT 24-36 Trung cấp T11/2013

9 Lục Thị Thuyên 28-06-89 Nùng Nữ Lương Thành MG lớn B Cao đẳng T11/2013

10 Hiến Thị Trang 26-12-85 Nữ Lạng San MGN (B) Cao đẳng T9/2010

11 Lô Văn Kiệm 14-08-84 Nùng Nam Xuân Dương Y tế Trung cấp T10/2008

12 Nông Thị Thúy 01-10-93 Tày Nữ Yên Nhuận – Chợ Đồn Dạy nhạc Đại học T3/2016

13 Lành Thị Lê Na 04-01-89 Tày Nữ Lạng San MG ghép BS Trung cấp T3/2016

14 Dương Văn Bảng 24-10-72 Kinh Nam Lạng San Bảo vệ

15 Hoàng Thị Quy 24-10-75 Kinh Nữ Lạng San Cấp dưỡng