Kế hoạch hoạt động công đoàn năm học 2016-2017

CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC NA RÌ CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG MN LẠNG SAN   Số: 02/KH – CĐMNLS CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc         Lạng San, ngày 16  tháng 9  năm 2016   KẾ…

Kế hoạch công đoàn 2015 – 2016

CĐN GD&ĐT NA RÌ CĐ TRƯỜNG MN LẠNG SAN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc            Số: 03/KH-CĐMNLS                         Lạng San, ngày 22 tháng 09  năm…