Kế hoạch GD lấy trẻ làm trung tâm năm học 2017 – 2018

PHÒNG GD&ĐT NA RÌ TRƯỜNG MẦM NON LẠNG SAN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 11/KH – MNLS Lạng San, ngày 14 tháng 9 năm 2017 KẾ HOẠCH Thực hiện chuyên đề “Xây dựng trường…

Kế hoạch chuyên đề vận động năm học 2017 – 2018

PHÒNG GD&ĐT NA RÌ TRƯỜNG MN LẠNG SAN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 10/KH-MNLS Lạng San, ngày 14 tháng 9 năm 2017 KẾ HOẠCH Thực hiện chuyên đề “Phát triển vận động cho trẻ…

Kế hoạch GD trẻ 5 tuổi theo Bộ Chuẩn năm học 2017 – 2018

PHÒNG GD&ĐT NA RÌ TRƯỜNG MN LẠNG SAN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 06/KH-MNLS                                    Lạng San, ngày 01 tháng 08 năm 2017   KẾ HOẠCH Thực hiện Chương trình Mẫu giáo 5…

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NA RÌ TRƯỜNG MẦM NON LẠNG SAN Số: 07KH-MNLS   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do -…